By  June 10, 2016

Chicken Embryo Development Without The Shell in a Glass


Chicken Embryo Development Without The Shell in a Glass கோழிமுட்டையை உடைத்து, ஓட்டுக்கு வெளியே குஞ்சு பொரிக்க வைத்த ஜப்பான் மாணவர்கள்