By  October 30, 2017

Priyanka Chopra revealed the truth!