By  May 24, 2016

Stir Fry – Rajdhani Restaurant, Velachery | May 24, 2016