By  September 24, 2016

Trisha with Aravindsamy for “Sadhuranga Vettai 2”